Vrije Basisschool “Broederschool”; wat wij (Schoolbestuur, Directie en Personeel, Ouders, … ) belangrijk vinden om school te maken…

Onze visie hierover.

Wat wij belangrijk vinden om te weten...

Wat? => Dit wil zeggen... => Een beetje meer uitleg...
Lasalliaanse visie De broederschool is een school van “De Broeders van de Christelijke scholen”.
De stichter Jean Baptiste De Lasalle (1651-1719) had een eigen kijk op het opvoeden van jongeren.
Onze school is een broederschool en maakt als dusdanig deel uit van het scholennetwerk van het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief v.z.w.) en onderschrijft de Lasalliaanse opvoedingsvisie. De vijf oproepen van het VLP omtrent onze inspiratiebron (1), de persoonsgerichtheid (2), het kansen geven (3) een open kijk (4) en participatie en associatie (5)nemen wij als pijlers voor ons werk. We verwijzen naar publicaties hierover, inzonderheid naar ‘De Lasalliaanse Opvoedingsvisie een vlot leesbare inleiding’ een brochure van het VLP.
Katholieke basisschool Onze school is een katholieke school. We willen ons eveneens profileren als katholieke basisschool en onderschrijven de opdrachten van het katholieke basisonderwijs in Vlaanderen (OKB VVKBaO).
Scholengemeenschap Onze school behoort tot “De Speling”. Onze school maakt ook deel uit van een scholengemeenschap van zestien vrije basisscholen in Genk met name “De Speling”. Wij ondersteunen de missie en respecteren de visie van de scholengemeenschap. BIND; de brede zorg, een innoverend en versterkend platvorm, netwerkvorming verbreden en het organisatorisch draagvlak voor alle scholen vergroten.
Basisgegeven   Vanuit bovenstaand drievoudig basisgegeven willen we onze eigen identiteit profileren.

 

Welke accenten willen we expliciet vermelden die onze eigenheid accentueren?

Wat? => Dit wil zeggen... => Een beetje meer uitleg...
Dynamische school
 • In onze school valt er altijd wat te beleven...
 • De kinderen krijgen met uitstekende leermiddelen en boeken prima onderwijs.
 • We vinden discipline belangrijk.
 • De talenten van de kinderen worden ontwikkeld.
 • Kinderen kunnen creatief zijn in onze school.
We profileren ons op de eerste plaats als een dynamische school. Onze school biedt eigentijds onderwijs, we maken gebruik van actuele leermiddelen en dragen zorg voor de uitbouw van een professionele leergemeenschap. We gaan de uitdaging aan om onze kinderen voor te bereiden op de wereld waarin zij morgen kunnen functioneren als gelukkige volwassen mensen. Mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen, die keuzes kunnen maken, goede keuzes voor zichzelf. Jonge mensen die weten welke waarden en normen belangrijk zijn in hun leven en het leven van hun medemens.
De talentontwikkeling van onze kinderen krijgt de nodige aandacht. Het onderwijs–leerproces biedt een waaier van creatieve mogelijkheden zodat elk kind voldoende kansen krijgt tot persoonlijke ontwikkeling.
Welbevinden
 • Iedereen in onze school moet zich goed kunnen voelen.
 • Graag naar school komen vinden we heel belangrijk.
 • We hebben positieve aandacht voor elkaar.
Kenmerkend voor onze school is het werken rond welbevinden. Je goed voelen is het uitgangspunt, een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren in de school. Zowel op het niveau van de kinderen als op het niveau van volwassenen (de leerkrachten, de ouders en de andere participanten) vinden we dit een belangrijke indicator die het schoolleven mee bepaalt. De open en warme sfeer, de ongedwongen omgangsvormen, de dagelijkse onthaalmomenten voor de leerlingen, de regelmatige bevraging naar het welbevinden van de participanten moeten het welbevinden van iedereen ten goede komen.
Brede zorg
 • Elk kind moet in de klas mee kunnen.
 • Kinderen met leerproblemen of leervoorsprong worden bijzonder begeleid.
De aandacht die we hebben voor alle kinderen trachten we te realiseren door het consequent toepassen van het continuüm van zorg (*). Zo is ook het leerproces aangepast op maat van het kind. Als we als school dan nog te kort zouden schieten in onze mogelijkheden om kinderen met beperkingen verder te helpen willen we dit op een eerlijke wijze communiceren met de ouders en samen zoeken naar gerichte hulp. Ouders moeten hier mee hun verantwoordelijkheid dragen.
Totale persoonlijkheid
 • We brengen kinderen kennis en inzichten bij.
 • We leren hen vaardigheden aan.
 • Kinderen moeten op een gepaste en beleefde manier met elkaar leren omgaan.
We beogen de optimale ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van elk kind.
Elk kind is voor ons belangrijk. Daarom worden kinderen met kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes uitgerust. De concretisering van deze opdracht maken we bekend via onze informatiebrochure, via de maandelijkse nieuwsbrieven en komt ook tot uiting in onze dagelijkse omgangsvormen.
 • We hebben aandacht voor een gezonde en evenwichtige opvoeding: beweging en voeding zijn belangrijk.
Te onthouden is dat we op psychomotorisch vlak ontwikkelingskansen bieden aan peuters en kleuters in de klasruimte en tijdens bijzondere lessen bewegingsopvoeding in de turnzaal. In de lagere school neemt de bewegingsopvoeding (turnen, sporten, zwemmen, dans en bewegingsexpressie) een belangrijke plaats in op het weekrooster van elk kind. Ook in de gewone klassituatie is er aandacht voor psychomotorische ontwikkeling.
 • Kinderen leren sociale mensen te worden.
 • Ze leren omgaan met hun emoties en kunnen deze uitdrukken en verwoorden.
 • We hebben aandacht voor onze medemens. Hier in Genk maar ook verder in de wereld.
 • We maken kinderen meer milieubewust.
 • We brengen hen cultuur bij.
 • We maken hen gevoelig voor kunst.
 • We brengen de verschillende Genkse culturen onder de aandacht en leren hen dat het goed is om met elkaar samen te leven.
 • Kinderen worden gestimuleerd zich te engageren...
Het sociale en het dynamisch- affectieve aspect krijgt aandacht door het rijke aanbod en vooral de diversiteit van activiteiten.Dit doen we via allerhande projecten zoals: de missieprojecten, Welzijnszorg en Broederlijk Delen, actuele feiten die hun leefwereld raken, culturele manifestaties zoals theater- en filmvoorstellingen en tentoonstellingen. Bovendien zijn er ook contacten met kunst maar ook uitgesproken engagementen: verkeersbrigadiertjes, gezondheidsopvoeding en milieubewust leven op school, natuurexploratie in de schoolomgeving, het ethisch leren hanteren van media en multimedia…. We makende kinderen gevoelig voor hetgeen er in de wereld gebeurt.
Zo vinden wij het belangrijk de kinderen in contact te brengen en kennis te laten maken met de diversiteit van culturen, etniciteit en godsdiensten die onze leefgemeenschap in Genk rijk is. Zo kunnen we het wederzijds respect in het ‘anders zijn’ beter beklemtonen en aanmoedigen.

 

Onze school ontwikkelt zich tot een lerende organisatie.

Wat? => Dit wil zeggen... => Een beetje meer uitleg...
Krachtige leeromgeving
 • We zorgen op school voor de beste voorwaarden om te leren (lokalen en materialen).
 • De leerkrachten hebben voortdurend aandacht om kinderen de beste kansen aan te bieden om te leren.
In onze school wordt er geleerd. Kinderen leren als ze zich goed voelen en uitgedaagd worden. We laten kinderen groeien in hun zelfstandigheid. We stimuleren het leren van en met elkaar.
We willen met het team collectief leren over en in onze onderwijspraktijk. Zo scheppen we krachtige leeromgevingen om optimale voorwaarden te bekomen voor de ontwikkeling van de kinderen. We willen het goede onderwijs dat we zelf geven nog verbeteren (verbeterend leren), we zijn bereid om ons nieuwe processen eigen te maken (vernieuwend leren) en ons eigen leervermogen te verbeteren (meta-leren).
Zelfevaluatie
 • De leerkrachten vragen zich regelmatig af of zij in onze school goed bezig zijn..
We trekken voldoende tijd uit om te reflecteren en evalueren regelmatig onze werkwijze
Levenslang leren
 • Het onderwijs verandert voortdurend. Daarom scholen onze leerkrachten zich voortdurend bij.
 • De leerkrachten bevragen elkaar over hun lesgeven.
Leerkrachten zijn bereid hun basiscompetenties verder te ontwikkelen en de competenties waarin zij een meerwaarde voor het team betekenen te delen met hun collega‘s. We leren van elkaar en doorbreken daarom de klasmuren (Team teaching en hospiteren).We kiezen voor het levenslang en levensbreed leren in onze school.
Communicatie
 • Wie vragen of problemen heeft kan hier rustig met leerkrachten of directie over komen praten. We zoeken samen naar een oplossing.
 • Ouders moeten weten wat er op de school van hun kind gebeurt.
  • Dit kan door: te praten met de leerkracht, de nieuwsbrieven te lezen, de website te lezen, het heen- en weerschriftje (kleuters) te lezen, de schoolagenda goed op te volgen, de briefjes die het kind mee naar huis krijgt te lezen.
 • Ouders moeten weten dat zij verplichtingen hebben tegenover de school (lees: engagementsverklaring).
In onze school willen we dat diegene waarmee je communiceert je begrijpt, dat wat je zegt helder is. Communicatie is ontzettend belangrijk in de schoolwerking. In onze school besteden we hier ruime aandacht aan. Zowel tussen leerkracht en leerling als tussen leerkrachten onderling. Het is belangrijk om helder te communiceren met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren). We willen ouders betrekken bij het onderwijsproces. Niet enkel informatie delen maar ook hen daadwerkelijk en actief betrekken bij dit proces. Ouders moeten weten op welke wijze er in onze school over onderwijs en opvoeding gedacht en gehandeld wordt. Samen hierover van gedachten wisselen komt de schoolwerking en de onderlinge relatie ten goede. Hun inbreng hierbij heeft een verrijkende waarde. Ouders hebben verwachtingen voor hun kind in onze school. De school stelt ook verwachtingen naar de ouders. Het is goed dit helder naar elkaar te communiceren.
Wij verwachten van ouders dat zij inspanningen leveren om de schoolvorderingen van hun kind op te volgen. Ook verwachten wij hun aanwezigheid bij activiteiten die voor hen georganiseerd worden. Eveneens verwachten wij dat de ouders inspanningen leveren om de engagementsverklaring na te leven.
Beleid
 • Het schoolbestuur kijkt toe dat alles in goede banen wordt geleid. Zij zijn ‘eindverantwoordelijk’.
Vanuit de autonomie die we van de overheid krijgen stelt het schoolbestuur samen met al de participanten alles in het werk om met de toegekende middelen  goed en eigentijds onderwijs in Genk-centrum aan te bieden, waar ouders vol vertrouwen voor kunnen kiezen.

 

Om deze visie te dragen en een kans tot slagen te geven is een duidelijk engagement van de betrokkenen noodzakelijk.

We zijn er ons van bewust dat we onze visie regelmatig in vraag moeten stellen. Zo blijven we samen zoeken naar een weg die het onderwijs in de Broederschool voor kinderen boeiend en uitdagend maakt.

Februari 2013

(*)

Het continuüm van zorgHet continuüm van zorg