Tevredenheidsonderzoek ouders - juni 2010

Wellicht herinneren jullie zich nog de vragenlijst die jullie bij het einde van het schooljaar 2009 - 2010 mochten invullen. Jullie mochten je oordeel geven over een aantal uitspraken over de school van je kind.

Het is een heel werkje geweest om deze enquête zorgvuldig te verwerken, maar tegelijkertijd was het heel boeiend om te weten te komen hoe jullie zoal dachten over de verschillende aspecten van het schoolleven. Het was een mooie gelegenheid om deze uitslag te vergelijken met de uitslag van eenzelfde bevraging die we al eens deden in december van 2001.

We willen jullie, ouders, danken om massaal in te gaan op onze uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen, want zulke bevragingen hebben maar nut als er zoveel mogelijk mensen meewerken aan de enquête.

Hier volgen in ’t kort enkele van de voornaamste resultaten:

 

Tevredenheidsonderzoek ouders - interpretatie

Interpretatie van de cijfers

Maar liefst 348 formulieren (van de verdeelde 429) kwamen terug (= 81%). Dit is een vrij goed resultaat als je weet dat er heel wat ouders zijn die meerdere kinderen op onze school hebben en waarschijnlijk maar één formulier hebben ingevuld. Daarnaast merken we ook dat ouders van de allerkleinste kleuters de vragenlijst vaak niet hebben ingevuld, en dat om de begrijpelijke reden dat deze ouders de school en de schoolwerking nog niet voldoende kennen. Als we alleen de lagere school even nemen tellen we een deelnemingsgraad van 93,3%.

Opvallend bij de analyse is dat de resultaten van de leeftijdsgroepen onderling niet of nauwelijks verschillen. Enkel voor de vraagjes over de huistaken waren er enkele frappante verschillen. Kleuters hebben dan ook nog geen huistaken, vandaar...

We merken bij de bevraging dat de ouders over het algemeen heel erg tevreden zijn over “Wat hun kind leert op school” (98% positieve antwoorden), en over het feit dat hun kind “aangemoedigd wordt om al zijn talenten te ontwikkelen” (87%). Als we de kleuters even buiten beschouwing laten vindt 87,6% van de ouders dat er een aangepaste hoeveelheid huiswerk wordt gegeven en zijn deze ouders ook van oordeel dat de kinderen hun huiswerk alleen kunnen maken (86%).

De grote meerderheid van de ouders (95%) vindt ook dat hun kinderen graag naar school gaan, en dat er wederzijds respect is tussen de leerkrachten en de leerlingen (94%). Dit laatste gegeven wordt ons dikwijls bevestigd door ‘nieuwe’ leerlingen die elders school liepen.
Maar liefst 98% (voor de lagere school zelfs 99,8%) van de ouders vindt dat de kinderen duidelijk de afspraken kennen die op school gelden en ook de overgrote meerderheid (87%) is van oordeel dat hun kind op school geholpen wordt als het moeilijkheden heeft.

Meer dan 95% van de ouders vindt dat de algemene informatiedoorstroming vlot en regelmatig verloopt en dat er regelmatig overleg is. Wat de informatiedoorstroming over hun kind betreft ligt het tevredenheidspercentage iets lager (85%). We merken bij dit laatste gegeven wel een grote vooruitgang t.o.v. 2001 (+ 6%).

De grote meerderheid vindt dat de school haar afspraken nakomt (92%) en voelt zich welkom op onze school (97,8%).

74,4% van de ondervraagden zegt op de hoogte te zijn van de werking van de ouderraad maar meer dan 90% vindt het belangrijk dat de school een goedwerkende ouderraad heeft.

84,1% van de ouders zegt tevreden te zijn over de hygiëne op school. Dit is maar liefst 10% meer dan in 2001 (Dankzij de nieuwe toiletjes voor de lagere school?).

87,6% vindt het schoolgebouw veilig. Hier werden de voorbije jaren dan ook heel wat inspanningen geleverd. 80 % vindt de schoolomgeving veilig. Een verbetering met meer dan 6% t.o.v. 2001.

De verdere vragen gingen over de werking van de ouderraad en de schoolraad, vooral de mogelijkheden en de samenwerking met de school die deze mensen ondervinden. Deze resultaten zullen besproken worden binnen deze beleidsgroepen. We kunnen jullie wel meegeven dat de resultaten voor deze vragen regelmatig piekten op 100% positieve scores! Een flinke vooruitgang t.o.v. 2001 toen deze vragen slechts tussen de 40 en de 65% scoorden!

We willen tot slot nog eens wijzen op de opmerkelijk grote deelname van de ouders aan deze enquête. Nogmaals hartelijk dank voor jullie interesse!
Bovenstaande bevindingen helpen ons weer om te werken aan de tekorten die uit deze bevraging nog zouden blijken. In ieder geval willen we de ingeslagen weg verder zetten en ons blijven openstellen voor de ideeën, bevindingen en opmerkingen van jullie, ouders. We merken dat er ook heel wat ouders zijn die de intentie hebben om te ‘participeren’ aan het schoolleven en daar willen we dankbaar gebruik van maken. Heel leuk om te merken is dat de ouders-participanten (schoolraad / ouderraad) een veel beter gevoel hebben bij het feit dat hun inbreng gewaardeerd en opgevolgd wordt (een hemelsbreed verschil met de uitslag in 2001).

Graag zouden we zelf nog een veel bredere oudergroep bereiken en betrekken bij het schoolleven van hun kind. Daarom zullen we dan ook blijven zoeken naar manieren en projecten om dit te realiseren (cfr. de Ouderacademie).

Tot slot nog eens van harte dank voor jullie medewerking aan deze enquête!

De directeur en het schoolteam